• 14 grudzień 2022 11:02

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2022., poz. 559 z późn.zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XXXIV Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.

Sesja odbędzie się w dniu 19 grudnia 2022r. (poniedziałek) o godz. 9 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, Terpentyna 183a, 23-251 Dzierzkowice

 

                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                        Dariusz Latos

 

                                                                                           Projekt

PORZĄDEK

OBRAD XXXIV SESJI RADY GMINY DZIERZKOWICE

w dniu  19 grudnia 2022 roku

 

 1. Otwarcie Sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzierzkowice na lata 2023-2028
 1. Odczytanie projektu uchwały.
 2. Odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028
 3. Wystąpienie Wójta Gminy
 4. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie
 5. Głosowanie nad projektem uchwały
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok
 1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
 2. Odczytanie Opinii Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Mienia  Komunalnego
 3. Odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie odnośnie budżetu gminy na 2023 rok.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy
 5. Dyskusja
 6. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
 1. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Kraśnik w sprawie zasad finansowania opieki zapewniającej dzieciom z gminy Dzierzkowice w żłobku na terenie Miasta Kraśnik
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
 3. Wolne wnioski.
 4. Omówienie  spraw bieżących.
 5. Interpelacje, zapytania,
 6. Zakończenie obrad sesji.