• 11 wrzesień 2019 00:00
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2019., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 26 pkt.2 ust. 3 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje IX Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.
Sesja odbędzie się w dniu 18 września 2018r. (środa) o godz. 9 00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dzierzkowice.
 
                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                Dariusz Latos


 
PORZĄDEK
 
OBRAD IX SESJI  RADY GMINY DZIERZKOWICE
w dniu  18 września 2019 roku
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych
 5. Informacja o przygotowaniu szkół  do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na  2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dzierzkowice.
 9. Wolne wnioski.
 10. Omówienie  spraw bieżących.
 11. Interpelacje, zapytania.
 12. Zakończenie obrad sesji.