• 08 kwiecień 2021 12:28

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020., poz. 713) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XX Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.


Sesja odbędzie się w dniu 16 KWIETNIA 2021r. (piątek) o godz. 9 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, Terpentyna 183a, 23-251 Dzierzkowice


Przewodniczący Rady
Dariusz Latos

 

Projekt


PORZĄDEK
OBRAD XX SESJI RADY GMINY DZIERZKOWICE
w dniu 16 kwietnia 2021 roku


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych
5. Informacja o zasobach pomocy społecznej gminy zgłoszonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach.
6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach za 2020 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 za rok 2020
8. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie gminy Dzierzkowice za 2020r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Dzierzkowice
12. Wolne wnioski
13. Omówienie spraw bieżących
14. Interpelacje , zapytania
15. Zakończenie obrad sesji.