• 06 maj 2021 13:50

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020., poz. 713) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XXI Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.


Sesja odbędzie się w dniu 14 MAJA 2021r. (piątek) o godz. 9 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, Terpentyna 183a, 23-251 Dzierzkowice

 

Przewodniczący Rady
Dariusz Latos

 

Projekt


PORZĄDEK
OBRAD XXI SESJI RADY GMINY DZIERZKOWICE
w dniu 14 maja 2021 roku


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych
5. Informacja Starosty Kraśnickiego odnośnie planowanej budowy drogi powiatowej Olbięcin -Wyżnianka- Urzędów.
6. Informacja o Realizacji Programu współpracy Gminy Dzierzkowice z organizacjami pozarządowymi za 2020r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kraśnickiemu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego
11. Wolne wnioski
12. Omówienie spraw bieżących
13. Interpelacje , zapytania
14. Zakończenie obrad sesji.