• 06 kwiecień 2022 13:53

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2022., poz. 559 z późn.zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XXVIII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.

Sesja odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2022r. (czwartek) o godz. 9 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, Terpentyna 183a, 23-251 Dzierzkowice

 

                                                                  Wiceprzewodniczący Rady

                                                                         Artur Grudziński

 

                                                             

                                                                                                

Projekt

PORZĄDEK

OBRAD XXVIII  SESJI RADY GMINY DZIERZKOWICE

w dniu 14 kwietnia 2022 roku

 

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych
 5. Informacja o zasobach pomocy społecznej gminy zgłoszonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dzierzkowicach.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Dzierzkowice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 rok na terenie Gminy Dzierzkowice.
 13. Wolne wnioski
 14. Omówienie  spraw bieżących
 15. Interpelacje , zapytania
 16. Zakończenie obrad sesji.