• 10 listopad 2020 13:44

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020., poz. 713) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XVII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.

Sesja odbędzie się w dniu 13 listopada 2020r. (piątek) o godz. 9 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach

 

                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                Dariusz Latos

 

 

Projekt

PORZĄDEK

OBRAD  XVII SESJI  RADY GMINY DZIERZKOWICE

w dniu 13 listopada 2020 roku

 

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
 4. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych.
 5. Analiza oświadczeń majątkowych
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzierzkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.  
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dzierzkowice
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem jest Gmina Dzierzkowice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dzierzkowice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Dzierzkowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia  w podatku  leśnym.
 14. Wolne wnioski
 15. Omówienie  spraw bieżących
 16. Interpelacje , zapytania
 17. Zakończenie obrad sesji