• 03 czerwiec 2022 07:29

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2022., poz. 559 z późn.zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XXIX Sesję VIII kadencji Rady Gminy DzierzkowiceSesja odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022r. (piątek) o godz. 9 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, Terpentyna 183a, 23-251 Dzierzkowice

 

                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                        Dariusz Latos

 

 

PORZĄDEK

OBRAD XXIX SESJI  RADY GMINY DZIERZKOWICE

w dniu 10 czerwca 2022 roku

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Wystąpienie zaproszonych gości
 5. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych.
 6. Informacja o Realizacji  Programu współpracy Gminy Dzierzkowice z organizacjami  pozarządowymi  za 2021r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dzierzkowice”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na     nieruchomościach stanowiących własność Gminy Dzierzkowice
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnych  umów najmu  lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Dzierzkowice dotychczasowym najemcom.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych   umów najmu  pomieszczeń  gospodarczych w budynku stanowiącym własność Gminy Dzierzkowice dotychczasowym najemcom
 15. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej   umowy najmu  pomieszczenia  gospodarczego w budynku stanowiącym własność Gminy Dzierzkowice dotychczasowemu najemcy
 16. Raport o stanie Gminy Dzierzkowice i głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy  wotum zaufania:
 1. przedstawienie raportu – wystąpienie Wójta Gminy
 2. debata nad raportem
 1. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Dzierzkowice.
 2. Zapoznanie  się Rady Gminy z:
 1. Sprawozdaniem z  wykonania budżetu Gminy za 2021 rok,
 2. Sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31-12-2021r.,
 3. Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy,
 4. Informacją o realizacji wniosków zgłoszonych na sesjach Rady Gminy w 2021r.,
 5. Informacją o działalności uchwałodawczej Rady Gminy w 2021 roku,
 6. Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Dzierzkowice za 2021 rok,
 7. Opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierzkowice odnośnie wykonania  budżetu Gminy za 2021 rok,
 8. Uchwałą  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie  opinii  Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy  z tytułu wykonania budżetu Gminy  za 2021 rok.
 9. Wystąpienie Wójta Gminy odnośnie przedstawionych sprawozdań,
 10. Dyskusja
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Dzierzkowice z wykonania budżetu za  2021r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 3. Wolne wnioski
 4. Omówienie  spraw bieżących.
 5. Interpelacje, zapytania.
 6. Zakończenie obrad sesji.