• 28 listopad 2018 00:00
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2018., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 pkt.2 ust. 3 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje II Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.

Sesja odbędzie się w dniu 30 listopada 2018r. (piątek) o godz. 9 00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dzierzkowice.
 
                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                Dariusz Latos


 
Projekt
PORZĄDEK
OBRAD  II SESJI  RADY GMINY DZIERZKOWICE
w dniu 30 listopada 2018 roku
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Dzierzkowice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzierzkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.  
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice położonej w Krzywiu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dzierzkowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dzierzkowice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Dzierzkowice.
 14. Wolne wnioski.
 15. Omówienie  spraw bieżących.
 16. Interpelacje , zapytania.
 17. Zakończenie obrad sesji.