• 08 czerwiec 2018 00:00
Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr. 35/0050/2018
Wójta  Gminy  Dzierzkowice
z dnia  8 czerwca  2018 roku
 
 
w sprawie  powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na „Najładniejszy ogródek przydomowy i najbardziej zadbane gospodarstwo rolne w gminie i powiecie Kraśnickim”.   
 
 
Na podstawie  art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446 z póż. zm.) -Wójt Gminy Dzierzkowice zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Powołać Komisję Konkursową w następującym składzie:
 
  1. Pan  Ośka Tomasz    - Przewodniczący
  2. Pani  Duda Elżbieta  - członek
  3. Pani  Iwona Skoczylas  - członek
 § 2
 
Zadaniem Komisji będzie:
  1. przyjęcie zgłoszeń do konkursu,
  2. dokonanie wizji lokalnej na terenach zgłoszonych do konkursu (ogródki przydomowe, gospodarstwa rolne)
  3. zakwalifikowanie do konkursu powiatowego najładniejsze ogrody przydomowe i najbardziej zadbane gospodarstwa rolne.
 § 3
 
     Cele konkursu i zasady działania komisji określa Regulamin gminnego i powiatowego konkursu „Najładniejszy ogródek przydomowy i najbardziej zadbane gospodarstwo rolne w Gminie i Powiecie Kraśnickim”.
 
§  4
 
1.Wykonanie  Zarządzenia  powierzam  komisji konkursowej.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuje Wójt Gminy Dzierzkowice. 
 
§ 5
 
Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr.35/0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia  8 czerwca  2018 roku
 
 
REGULAMIN
 
konkursu pod nazwą „Zmieniamy oblicze wsi Gminy Dzierzkowice”.
 
Celem konkursu jest pobudzenie inicjatyw społeczeństwa lokalnego do poprawienia estetyki zabudowy, warunków higieniczno-sanitarnych zagród wiejskich, ogrodów, poprawy warunków ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie.
 
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
- najładniejszy ogród przydomowy
- najbardziej zadbane gospodarstwo rolne.

2.  Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie ogrodu lub gospodarstwa
          w terminie do dnia 15 czerwca  2018 r. Zgłoszenia mogą dokonywać
          Sołtysi wsi, Rady Sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia,
          Organizacje oraz właściciele ogrodów i gospodarstw rolnych.

3.  Komisja w terminie do dnia 20 czerwca 2018 roku dokona lustracji terenu Gminy i wyłoni kandydatów do przyznania nagród.

4.  Oceny dokonuje komisja wyłoniona przez Wójta Gminy

5.  Do najważniejszych kryteriów oceny w kategorii gospodarstwo rolne i ogródek przydomowy należą:
- wygląd zewnętrzny, usytuowanie i zagospodarowanie wokół w tym:
a) ogródek przydomowy (powierzchnia ogródka),
b) podwórko  ogrodzenie,
c) utrzymanie czystości, ładu i wygląd estetyczny obejścia,
d) ekologia i ochrona środowiska.
e) bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie

6.  Komisja konkursowa ustali kryteria oceny.

7.  Wręczenie nagród dokonane zostanie na dożynkach gminnych.   
  
8.  Regulamin konkursu zostanie przesłany do Rad Sołeckich.

9.  Wyróżnieni kandydaci utrwaleni zostaną na zdjęciach foto.