• 04 grudzień 2019 00:00
 
ZARZĄDZENIE  Nr. 62/0050/2019
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 4 grudnia 2019 roku
 
 
w sprawie ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu przetargu.
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 506 z póż. zm.), art.37 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U z 2018 r , poz. 2204 z póż. zm), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz.1490 z póż. zm) oraz Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr. VIII/60/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice położonej w Dzierzkowicach - Góry zarządzam co następuje: 
§ 1
 
Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość o nr ewidencyjnym 1285  o powierzchni 0,05 ha położoną w miejscowości Dzierzkowice-Góry w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.
 
§ 2
 
W celu przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości o nr ewidencyjnym 1285 o powierzchni 0,05 ha  położonej w Dzierzkowicach-Góry powołuje Komisję Przetargową w następującym składzie:
1.  Tomasz Ośka        -  Przewodniczący
2 . Wojciech Młynik  -  członek
3.  Iwona Skoczylas   -  członek
§ 3
 
Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z „ Ogłoszeniem o przetargu ”  stanowiący załącznik nr. 1 do zarządzenia.
 
§ 4
 
Zatwierdzam „ Regulamin przetargu”, stanowiący załącznik nr. 2 do zarządzenia.
 § 5
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Urzędu Gminy Dzierzkowice
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.