• 20 listopad 2019 00:00
Zarządzenie  Nr.58/0050/2019
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 19 listopada 2019 roku
 
 
w sprawie: przeznaczenia lokalu użytkowego do najmu stanowiącego własność Gminy Dzierzkowice.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z póż. zm) oraz art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z póż. zm.) , Uchwały Nr. XI /69/2019 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 8 listopada 2019 roku  zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
Przeznacza się do wynajmu lokal użytkowy o powierzchni 68,87 m2 usytuowany w budynku  Zlewni Mleka w miejscowości Terpentyna, stanowiący własność Gminy Dzierzkowice z przeznaczeniem na działalność gospodarczą na rzecz dotychczasowego  najemcy.
 
 § 2
 
Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykazy o przeznaczeniu pomieszczeń do najmu stanowiące załącznik  Nr.1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu o którym mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.