• 10 wrzesień 2019 00:00
Zarządzenie Nr.47/0050/2019
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 9 września 2019 roku

w sprawie: przeznaczenia lokali do najmu stanowiące własność Gminy Dzierzkowice.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz.506 ) oraz art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz.2204 z póź. zm.) zarządza się co następuje:

 
§ 1

Przeznacza się do najmu lokale użytkowe o powierzchni 52,74 m2 i 30,88 m2 usytuowane w budynku Zlewni Mleka w miejscowości Dzierzkowice-Wola stanowiące własność Gminy Dzierzkowice.
 
§ 2

Ustala się opłaty z tytułu najmu lokali użytkowych w wysokości 9,00 zł netto za 1 m2.
 
§ 3

Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykaz o przeznaczeniu lokali do najmu stanowiące załącznik Nr.1 i Nr.2 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 4

Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu o którym mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.