• 22 sierpień 2018 00:00
Zarządzenie Nr.42/0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 21 sierpnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ), art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dz. U. z 2018r., poz.121) - zarządzam co następuje:
 
§  1

1. Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Dzierzkowice:
-  działka nr 10 o powierzchni 0,88 ha położona w Krzywiu na okres do 3 lat
z przeznaczeniem pod uprawy rolne.
 
§  2
 
Ogłoszenia o przetargu stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§  3

1. Do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek opisanych w  § 1, powołuje  Komisję Przetargową w składzie:
 
1) Tomasz Ośka - Przewodniczący Komisji
2) Elżbieta Duda     - członek Komisji
3) Elżbieta Bieniek   - członek Komisji
 
§  4
 
Zarządzenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzierzkowice  na stronie internetowej Gminy Dzierzkowice.
 
§  5
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy .
 
§  6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.