• 20 czerwiec 2018 00:00
  Zarządzenie Nr.36/0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
 z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r poz. 2147 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:
 
§  1

1.Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości:
-  działka nr 158 o powierzchni 1,30 ha położona w Terpentynie na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne
-  działka nr 231 o powierzchni 0,12 ha położona w Sosnowej-Woli
na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod usługi komercyjne.
 
§  2
 
Ogłoszenia o przetargu stanowią załącznik nr 1, nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§  3

1. Do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek opisanych w  § 1, powołuje  Komisję Przetargową w składzie:
 
1). Iwona Skoczylas - Przewodniczący Komisji
2). Elżbieta Duda     - członek Komisji
3) Wojciech Młynik  - członek Komisji
 
§  4
 
Zarządzenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzierzkowice  na stronie internetowej Gminy Dzierzkowice.
 
§   5
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy .
 
§  6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.