• 21 maj 2018 00:00
 
ZARZĄDZENIE  Nr.31/0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 21 maja  2018 roku
 
w sprawie: ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu przetargu.
 
 
Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 z póż. zm.),art.67 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U z 2016 r poz. 2147 z póż. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku poz. 1490) oraz Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr. XVIII/111/2016 z dnia 12 października 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice zarządzam co następuje:
§ 1
 
Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość o nr ewidencyjnym 1313/3 o powierzchni 0,07 ha położona w miejscowości Dzierzkowice-Wola, w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiąca własność Gminy Dzierzkowice uregulowana w Księdze Wieczystej Nr. LU1K/00088380/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kraśniku.
§ 2
 
W celu przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości opisanych w §1 powołuje Komisję Przetargową
w następującym składzie:
1. Tomasz Ośka         -   Przewodniczący
2. Bieniek  Elżbieta    -   członek
3. Wojciech Młynik   -   członek
§ 3
 
Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z „ Ogłoszeniem o przetargu ” stanowiące załącznik nr. 1 do zarządzenia.
 
§ 4
 
Zatwierdzam „ Regulamin przetargu”, stanowiący załącznik nr. 2 do zarządzenia.
 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi  Urzędu Gminy Dzierzkowice
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  .