• 09 maj 2016 00:00
      Zarządzenie  Nr.26/0050/2016
Wójta Gminy Dzierzkowice
    z dnia 4 maja 2016 rok
 
 
w sprawie: przeznaczenia lokali, pomieszczeń do najmu stanowiące własność Gminy Dzierzkowice.
 
 
        Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku,poz.446 z póż. zm) oraz  art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz.1774 z póż. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr XVIII/98/2008 z dnia 4 lipca 2008 r w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zarządza się co następuje:
§ 1
 
Przeznacza się do wynajmu pomieszczenie  usytuowane w budynku stanowiącym własność Gminy Dzierzkowice:
  • pomieszczenie w  budynku gospodarczym z przeznaczeniem na magazyn
o powierzchni 19,5 m2 w miejscowości Terpentyna w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
§ 2
 
Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykaz o przeznaczeniu lokali, pomieszczeń do najmu stanowiący załącznik  Nr.1  do niniejszego Zarządzenia .
 
§ 3
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice  wykazu o którym mowa w  § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 roku