• 05 kwiecień 2019 00:00

Zarządzenie Nr.24/0050/2019
Wójta Gminy Dzierzkowice 
z dnia 5 kwietnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2019 r. poz. 506),art.25 ust.1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

§ 1

1.Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Dzierzkowice:

- działka nr 1041 o powierzchni 0,44 ha położona w Dzierzkowicach-Woli 

na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

§ 2

Ogłoszenia o przetargu stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek opisanych w § 1, powołuje Komisję Przetargową w składzie:

1).Tomasz Ośka - Przewodniczący Komisji

2). Elżbieta Duda - członek Komisji

3) Elżbieta Bieniek - członek Komisji

§ 4

Zarządzenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzierzkowice na stronie internetowej Gminy Dzierzkowice.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy .

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.