• 07 styczeń 2020 00:00
ZARZĄDZENIE  Nr. 2/0050/2020
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia  07.01.2020 r
 
  
w sprawie: przeznaczenia  lokalu  do  najmu stanowiący  własność  Gminy Dzierzkowice .
 
 
Na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r, poz.2204 z póz. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr. XII/82/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy.
  
§ 1
 
Przeznacza się do wynajmu lokal usytuowany w budynku zlewni  mleka  w miejscowości Terpentyna o powierzchni 72,00 m2, wynajem w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy. Ustala się opłatę z tytułu najmu lokalu w wysokości 8,00 zł  za 1 m2.
§ 2
 
Wykazy, o którym mowa w  § 1 podlegają ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Dzierzkowice ,na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz w prasie lokalnej.
  
§ 3
 
 Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice  wykazu o którym mowa  w  § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
 § 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.