• 01 marzec 2018 00:00
 ZARZĄDZENIE  Nr.15/0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
  z dnia 27 marca 2018 roku
 
w sprawie: przeznaczenia lokali  do dzierżawy stanowiące  własność Gminy Dzierzkowice.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z póż. zm) oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z póż. zm.) Wójt Gminy zarządza  się  co następuje:
 
§ 1
 
Przeznacza się do dzierżawy lokale o powierzchni 50,15 m2 usytuowane w budynku  Lecznicy WET  położone w miejscowości Terpentyna stanowiące własność Gminy Dzierzkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
§ 2
 
Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń  sołectw Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej  Gminy wykaz o przeznaczeniu lokali do dzierżawy stanowiący  załącznik  Nr 1 do niniejszego Zarządzenia .

 
§ 3
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice  wykazu o którym mowa w  § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
§ 4
 
Wykonanie  Zarządzenia  powierzam  Sekretarzowi  Gminy .
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.