• 17 marzec 2020 00:00
Zarządzenie  Nr. 14/0050/2020
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia  17 marca 2020 roku
 
w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Dzierzkowice oraz powołania komisji do przeprowadzenia II  przetargu na sprzedaż tego środka.
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku ( t. j. Dz.U. z 2019 r, poz. 506 z póż.zm ) zarządzam co następuje:

 
§ 1.

1.Przeznacza się do sprzedaży środek trwały w drodze II przetargu pisemnego ofertowego będący własnością Gminy Dzierzkowice stanowiący kontener mieszkalny o powierzchni 35 m2 wykonany na podstawie nadwozi samochodowych izoterma ( 5 cm pianka poliuretanowa, dodatkowo ocieplone styropianem 10 cm)

2. Sprzedaż zostanie dokonana na zasadach określonych w ogłoszeniu o II   przetargu na sprzedaż środka trwałego, którego treść stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia

 
§ 2.

Powołuje Komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środka trwałego opisanego w § 1 niniejszego Zarządzenia w składzie:
  1. Tomasz Ośka
  2. Wojciech Młynik
  3. Piotr Rzęzawa
 § 3.
 
1. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie przetargu na sprzedaż środka trwałego będącego własnością Gminy Dzierzkowice stanowiącego kontener mieszkalny.

2. Z przeprowadzonego przetargu Komisja sporządza protokół, który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.
 
§ 4.
  1. Obniża się cenę wywoławczą do II przetargu pisemnego ofertowego o 15 % wartości środka trwałego ogłoszonego w  I przetargu pisemnym ofertowym.
  2.  Cenę wywoławczą w II przetargu pisemnym ofertowym ustala się w wysokości 10.037,00 zł brutto.
 § 5.​
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia zakończenia procedury przetargowej.