• 08 luty 2019 00:00
Zarządzenie  Nr.14/0050/2019
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 7 lutego 2019 roku
 
 
w sprawie: przeznaczenia  lokali do najmu  stanowiące  własność Gminy Dzierzkowice .
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z póż. zm) oraz art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z póż. zm.) WÓJT GMINY zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
Przeznacza się do wynajmu lokale usytuowane  w budynku  ( Mleczarnia ) o pow. 54,96 mw miejscowości Terpentyna stanowiące własność Gminy Dzierzkowice w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółdzielni Kółek Rolniczych w Dzierzkowicach na okres do 3 lat
                      
§ 2
 
 
Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykaz o przeznaczeniu pomieszczenia do najmu stanowiącego załącznik  Nr.1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu o którym mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.