• 01 marzec 2018 00:00
Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr. 14/ 0050 /2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 27 marca 2018 roku
 
 
 
w sprawie:  użyczenia  lokali  użytkowych w  budynku  stanowiącym  własność
Gminy Dzierzkowice nieodpłatnie w drodze bezprzetargowej.
 
 
Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy  z dnia  08 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (jednolity tekst  Dz.U. z 2017 r, poz. 1875 z póz. zm ) oraz art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z póż. zm.) Wójt Gminy  zarządza  się  co następuje:
 
§ 1
 
Przeznaczyć do nieodpłatnego użyczenia lokale użytkowe o powierzchni 72,60 m2 położone w budynku Klubu Rolnika w miejscowości Dzierzkowice - Podwody, stanowiące własność Gminy Dzierzkowice w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach na okres trzech lat.
  
§ 2
                                              
Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń  sołectw Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej  Gminy wykaz o przeznaczeniu lokali do użyczenia  stanowiący  załącznik  Nr. 1 do niniejszego Zarządzenia .

§ 3
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu o którym mowa w  § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.

 
§ 4
 
Warunki korzystania z lokali   zostaną  określone w umowie użyczenia.
 
§ 5
 
Wykonanie  Zarządzenia  powierzam  Sekretarzowi  Gminy .
 
§ 6
 
Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.