• 08 luty 2019 00:00
Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr.13/0050/2019
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 7 lutego 2019 roku
 
w sprawie:  użyczenia  lokali  użytkowych, pomieszczeń  w  budynkach  stanowiących  własność  Gminy Dzierzkowice nieodpłatnie w drodze bezprzetargowej w użyczenie.
 
 
Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy  z dnia  08 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r, poz. 994  z póz. zm.) oraz art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 2204 z póz. zm)  WÓJT  GMINY   z a r z ą d z a   co następuje:
 
§ 1
 

Przeznaczyć do nieodpłatnego użyczenia  lokale użytkowe , pomieszczenia w drodze bezprzetargowej  stanowiące własność Gminy Dzierzkowice położone w następujących budynkach:                                                 
 
1) w  budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  w Terpentynie  lokale użytkowe o powierzchni. 300,41 m2, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach na okres 3 lat.
2) w  budynku Świetlicy Wiejskiej  w Ludmiłówce  pomieszczenia o pow. 46,74 m2 na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludmiłówce na okres 10 lat
3) w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Dzierzkowicach-Woli pomieszczenia o powierzchni 102,93 m2 na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzkowicach-Woli na okres 10 lat.
4) w  budynku Świetlicy Wiejskiej  w Sosnowej -Woli   lokale użytkowe o pow. 169,46 m2 na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach na okres 3 lat.
 
§ 2
 
Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice , na tablicach ogłoszeń Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykazy stanowiące załącznik  Nr. 1, Nr.2, Nr.3, Nr.4.
 
§ 3
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
§ 4
 
Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  mocą  obowiązującą od dnia  01-01-2019 roku