• 08 luty 2019 00:00
Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr.12/0050/2019
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 7 lutego 2019 roku
 
 
w sprawie:  przeznaczenia  nieruchomości   stanowiących  własność  Gminy Dzierzkowice nieodpłatnie w drodze bezprzetargowej w użyczenie.
 
 
Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy  z dnia  08 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (jednolity tekst  Dz.U. z 2018 r, poz. 994  z póz. zm.) oraz art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 2204 z póz. zm)  WÓJT GMINY   z a r z ą d z a   co następuje:
 
§ 1
 
Przeznaczyć do nieodpłatnego użyczenia  w drodze bezprzetargowej  nieruchomości stanowiące własność Gminy Dzierzkowice położone w następujących miejscowościach:
 
1) Część nieruchomości o nr. ewidencyjnym 212/2 położonej w Terpentynie o powierzchni 4 m2 na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża na okres 3 lat.
 
2) Część nieruchomości o nr. ewidencyjnym 302/2  położonej w Ludmiłówce  o powierzchni 2 m2 na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża na okres 3 lat.
 
3) Część nieruchomości o nr. ewidencyjnym 133  położonej w Wyżniance  o powierzchni 4 m2 na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża na okres 3 lat.
 
4) Część nieruchomości o nr. ewidencyjnym 1765  położonej w Dzierzkowicach-Woli o powierzchni  4 m2 na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża na okres 3 lat.
 
§ 2
 
Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykazy stanowiące załącznik Nr. 1, Nr.2, Nr. 3, Nr.4 do niniejszego zarządzenia
 
§ 3
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
§ 4
 
Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem podpisania.