• 07 styczeń 2020 00:00
   ZARZĄDZENIE  Nr. 1/0050/2019
 Wójta Gminy Dzierzkowice 
    z dnia 07.01.2020 roku
 
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r, poz.506 z póż. zm) oraz art. 34, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z póż. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą  Nr. XI/70/2019 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
1.Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość o nr ewidencyjnym 869 o powierzchni  0,29 ha położona w miejscowości Dzierzkowice-Podwody, zapisaną w księdze wieczystej LU1K/00081279/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kraśniku – Wydział Ksiąg Wieczystych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość opisana szczegółowo w załączniku Nr.1 do niniejszego zarządzenia.

 
2.Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość o nr ewidencyjnym 1121 o powierzchni  0,14 ha położona w miejscowości Dzierzkowice-Podwody, zapisaną w księdze wieczystej LU1K/00081279/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kraśniku – Wydział Ksiąg Wieczystych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość opisana szczegółowo w załączniku Nr.2 do niniejszego zarządzenia. 
§ 2
 
 
Wykazy, o którym mowa w  § 1 podlegają ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dzierzkowice i sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz w prasie lokalnej. 
 § 3
           
Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.