• 05 luty 2020 00:00
Zarządzenie  Nr. 8/0050/2020
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 5 lutego 2020 r
 
w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Dzierzkowice oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tego środka.
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku ( t. j. Dz.U. z 2019 r, poz. 506 z póż.zm ) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
1.Przeznacza się do sprzedaży środek trwały będący własnością Gminy Dzierzkowice stanowiący kontener mieszkalny o powierzchni 35 m2 wykonany na podstawie nadwozi samochodowych izoterma ( 5 cm pianka poliuretanowa, dodatkowo ocieplone styropianem 10 cm)
2. Sprzedaż zostanie dokonana na zasadach określonych w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż środka trwałego, którego treść stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia
§ 2.

Powołuje Komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środka trwałego opisanego w § 1 niniejszego Zarządzenia w składzie:
  1. Tomasz Ośka
  2. Wojciech Młynik
  3. Piotr Rzęzawa
 § 3.
 
1.Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie przetargu na sprzedaż środka trwałego będącego własnością Gminy Dzierzkowice stanowiącego kontener mieszkalny.
2.Z przeprowadzonego [przetargu Komisja sporządza protokół, który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.
 
§ 4.

Cenę wywoławczą w I przetargu pisemnym ofertowym ustala się w wysokości 11.808,00 zł brutto.
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia zakończenia procedur przetargowych.