• 05 grudzień 2018 00:00
 ZARZĄDZENIE  Nr. 67/0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
  z dnia 4 grudnia 2018 r
 
w sprawie: przeznaczenia pomieszczeń  do dzierżawy stanowiących  własność
Gminy Dzierzkowice .
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z póż. zm.)) oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z póż. zm.) zarządza  się  co następuje:
§ 1
 
Przeznacza się do dzierżawy pomieszczenia usytuowane w budynku przeznaczonym pod działalność gospodarczą usytuowanym na działce nr.160/6 w miejscowości Terpentyna zapisana w księdze wieczystej Nr.LU1K/00037107/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kraśniku  stanowiąca własność Gminy Dzierzkowice wraz z nieruchomością przyległą do budynku w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
§ 2
 
Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń  sołectw Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej  Gminy wykaz o przeznaczeniu pomieszczeń do dzierżawy stanowią  załączniki  Nr.1  do niniejszego Zarządzenia .

 
§ 3
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice  wykazu o którym mowa w  § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.