• 18 grudzień 2017 00:00
Zarządzenie Nr. 59/0050/2017
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 11 grudnia 2017 roku
 
w sprawie: przeznaczenia lokali użytkowych stanowiące własność Gminy Dzierzkowice w użyczenie.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 z póź.zm.)
 
§ 1
 
Przeznacza się do nieodpłatnego użyczenia lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność Gminy Dzierzkowice:
- w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Dzierzkowicach - Woli o pow. 413,37 m²
- w budynku Świetlicy Wiejskiej w Ludmiłówce o pow. 271,68 m²
- w budynku Ośrodka Zdrowia w Terpentynie o pow. 110,47 m²
- w budynku dawnej Mleczarni w Terpentynie o pow. 54,96 m²
- nieruchomość o nr. ewidencyjnym 49 o powierzchni 0,18 ha zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Ludmiłówce.
 
§ 2
 
Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice na tablicach ogłoszeń Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykazy stanowiące załącznik Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu o którym mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.