• 26 październik 2022 12:01

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 56/0050/2022
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 24 października 2022 roku


w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Ludmiłówce.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn.zm. ), art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst: Dz.U. z 2021 r, poz. 1899 z późn.zm.) Wójt Gminy Dzierzkowice zarządza, co następuje:


§ 1


Przeznacza się do nieodpłatnego użyczenia nieruchomość o nr ewidencyjnym 49 o powierzchni 0,1752 ha położoną w obrębie Ludmiłówka gmina Dzierzkowice, zabudowaną budynkiem Szkoły Podstawowej w Ludmiłówce, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku prowadzi Księgę Wieczystą Nr LU1K/00035807/1, na rzecz Stowarzyszenia „SZANSA DLA LUDMIŁÓWKI” z siedzibą w Ludmiłówce, Ludmiłówka 33, 23-251 Dzierzkowice na okres pięciu lat, na prowadzenie działalności statutowej.


§ 2


Oddanie w użyczenie, o którym mowa w § 1 nastąpi na warunkach określonych w umowie użyczenia.


§ 3


Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykaz stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 4


Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu, o którym mowa w § 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.


§ 5


Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dzierzkowice.


§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.