• 04 listopad 2019 00:00
   ZARZĄDZENIE  Nr. 55/0050/2019
 Wójta Gminy Dzierzkowice
    z dnia 4 listopada 2019 roku
 
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.506 z póż. zm) oraz art. 34, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.121 z póż. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą  Nr. VIII/60/2019 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy  Dzierzkowice zarządza się co następuje:

 
§ 1
 
Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość o nr ewidencyjnym 1285 o powierzchni 0,05 ha położona w miejscowości Dzierzkowice-Góry, zapisaną w księdze wieczystej LU1K/00032396/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kraśniku – Wydział Ksiąg Wieczystych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość opisana szczegółowo w załączniku Nr.1 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2
  
Wykaz, o którym mowa w  § 1 podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dzierzkowice i sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz w prasie lokalnej.

 
 § 3
           
Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.