• 20 październik 2021 13:13

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  52/0050/2021

Wójta  Gminy Dzierzkowice

z dnia 15 października 2021 roku

 

w sprawie:  użyczenia  nieruchomości położonej w miejscowości Dzierzkowice – Zastawie stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice nieodpłatnie w drodze bezprzetargowej w użyczenie.

 

Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy  z dnia  08 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ) oraz art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 1990) Wójt Gminy Dzierzkowice zarządza, co następuje:

§ 1

 Przeznaczyć do nieodpłatnego użyczenia w drodze bezprzetargowej nieruchomość o numerze ewidencyjnym 2101  położoną w miejscowości Dzierzkowice – Zastawie, stanowiącą własność Gminy Dzierzkowice na rzecz  stowarzyszenia zwykłego pn.: Dzierzkowickie Stowarzyszenie Strzeleckie „ D-Gun”.

§ 2

Warunki korzystania z  nieruchomości  zostaną  określone w umowie użyczenia.

§ 3

Podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykaz o przeznaczeniu nieruchomości  do użyczenia stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu, o którym mowa  w § 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.

§ 5

Wykonanie  Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dzierzkowice.

§ 6

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z dniem podjęcia.