• 06 luty 2017 00:00
Zarządzenie Nr 5/0050/2017
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 3 lutego 2017 roku
 
w sprawie: przeznaczenia pomieszczeń do najmu stanowiące własność Gminy Dzierzkowice.
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku,poz.446 z póż. zm) oraz  art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz.1774 z póż.zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr. XXIII/132/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na rzecz dotychczasowego najemcy.
 
§ 1
 
Przeznacza się do najmu pomieszczenia z przeznaczeniem na lokal mieszkalny o powierzchni 36,20 m2 położone w miejscowości Terpentyna na rzecz dotychczasowego najemcy.
 
§ 2
 
Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice na tablicach ogłoszeń Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykaz o przeznaczeniu pomieszczeń - lokalu do najmu stanowiący załącznik Nr.1 do niniejszego Zarządzenia .
 
§ 3
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice  wykazu o którym mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.