• 26 wrzesień 2018 00:00
ZARZĄDZENIE  Nr. 50/0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 25 września 2018 roku
 
 
w sprawie: przeznaczenia  nieruchomości  do dzierżawy stanowiącej  własność Gminy Dzierzkowice.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z póż. zm.) art. 35 ust. 1 i ust. 2 oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz.121 ) zarządza  się  co następuje:
 
§ 1
 
1.Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość o nr ewidencyjnym 158 o powierzchni 12 x14  tj. 0,0168 ha z dojazdem, położona w miejscowości Terpentyna stanowiąca własność Gminy Dzierzkowice w drodze bezprzetargowej.
2.Podać do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat.
 
§ 2
 
Podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, zamieszczenie na stronie internetowej  Gminy, w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy stanowi załącznik  Nr.1  do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu o którym mowa w  § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.