• 23 wrzesień 2019 00:00
ZARZĄDZENIE  Nr. 49/0050/2019
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 19 września 2019 roku
 
 
w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Terpentynie.
 
Na podstawie art. 30 ust.1,2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 506 z póż. zm.),art.38 ust.1,2,art.40 ust.1pkt.1,ust.3, art.67 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U z 2018 r poz. 2204 z póż. zm.), § 3ust.1, § 4 ust.2, § 6 ust.1,ust.7, § 8 ust.2, § 9, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 z póż. zm ) oraz Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr. II/8/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice zarządzam co następuje:

 
§ 1
 
Ogłaszam II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr ewidencyjnych: 203/18 o powierzchni 0,1125 ha, 203/19 o powierzchni 0,1019 ha, 203/23 o powierzchni 0,1008 ha, 203/24 o powierzchni 0,1010 ha, 203/25 o powierzchni 0,1003 ha, 203/26 o powierzchni 0,1013 ha, 203/27 o powierzchni 0,1010 ha, położone w miejscowości Terpentyna stanowiące własność Gminy Dzierzkowice uregulowane w Księdze Wieczystej Nr. LU1K/00037107/8  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kraśniku.
 
§ 2

1.W związku z zakończeniem wynikiem negatywnym pierwszego przetargu na sprzedaż̇ nieruchomości opisanych w  § 1
obniża się w drugim przetargu nieograniczonym o 20 % cenę wywoławczą nieruchomości ustalonych przy ogłoszeniu pierwszego przetargu przedmiotowych nieruchomości.
2. Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, dla nieruchomości określonych w § 1 zarządzenia.

 
§ 3

Powołuje Komisję Przetargową w  składzie:
1. Tomasz Ośka         -   Przewodniczący
2. Bieniek  Elżbieta    -   członek
3. Wojciech Młynik   -   członek

 
§ 4
 
Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z „ Ogłoszeniem o przetargu ” stanowiące załącznik nr 1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7 do zarządzenia.
 
§ 5
 
Zatwierdzam „ Regulamin przetargu”, stanowiący załącznik nr. 8 do zarządzenia.
  
§ 6
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi  Urzędu Gminy Dzierzkowice
 
§ 7
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  .