• 10 sierpień 2021 14:01

ZARZĄDZENIE  Nr 45/0050/2021

Wójta Gminy Dzierzkowice

z dnia 09 sierpnia 2021 roku

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 38/0050/2021 Wójta Gminy Dzierzkowice w sprawie ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu przetargu.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 37 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1490) oraz Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice  Nr XIX/131/2021 z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice położonej w Terpentynie, zarządza się co następuje:

§ 1

Zmienia się treść § 2 Zarządzenia Nr 38/0050/2021 Wójta Gminy Dzierzkowice, w ten sposób że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:  

 

„W celu przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  o nr ewidencyjnym 160/9 o powierzchni 0,0203 ha  położonej w Terpentynie powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

1.  Tomasz Ośka    - Przewodniczący,

2.  Anna Stępień    - członek,

3.  Renata Rachoń - członek.”.

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 38/0050/2021 Wójta Gminy Dzierzkowice pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi  Urzędu Gminy Dzierzkowice.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.