• 27 wrzesień 2023 13:24

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 43/0050/2023

Wójta Gminy Dzierzkowice

z dnia 25 września 2023 roku

 

w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w miejscowości Ludmiłówka, stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ), art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst: Dz.U. z 2023 r, poz. 344 ) Wójt Gminy Dzierzkowice zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do nieodpłatnego użyczenia w drodze bezprzetargowej, nieruchomość o numerze ewidencyjnym 49 o powierzchni 0,1752 ha położoną w obrębie Ludmiłówka gmina Dzierzkowice, zabudowaną budynkiem po dawnej Szkole Podstawowej w Ludmiłówce, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku prowadzi Księgę Wieczystą Nr LU1K/00035807/1, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, na okres trzech lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

§ 2

Oddanie w użyczenie, o którym mowa w § 1 nastąpi na warunkach określonych w umowie użyczenia.

§ 3

Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzierzkowice i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzierzkowice wykaz stanowiący  Załącznik Nr 1 do  niniejszego  Zarządzenia.

§ 4

Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu, o którym mowa w § 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dzierzkowice.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.