• 27 lipiec 2022 13:54

      Zarządzenie  Nr 41/0050/2022

       Wójta Gminy Dzierzkowice

    z dnia 25 lipca 2022 roku

 

w sprawie: przeznaczenia do najmu lokali  mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych  stanowiących własność Gminy Dzierzkowice.

 

        Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz.559), art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz.1899) oraz Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr XXIX/206/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. i Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr XXIX/207/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r.  zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wynajmu w drodze bezprzetargowej  dotychczasowym najemcom, na okres 3 lat, lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze z przeznaczeniem na przechowywanie materiałów opałowych, stanowiące własność Gminy Dzierzkowice, usytuowane w budynku dawnej zlewni mleka, położonym na działce o numerze ewidencyjnym 212/2 w  miejscowości Terpentyna gmina Dzierzkowice.

 § 2

1. Ustala się opłatę z tytułu najmu lokalu mieszkalnego  w wysokości 2,50 zł za 1 m2.

2. Ustala się wysokość czynszu za lokal użytkowy z tytułu najmu pomieszczenia gospodarczego w wysokości 1,50 zł za 1 m2.

§ 3

Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykazy o przeznaczeniu lokali mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych  do najmu, stanowiące  załącznik  nr 1, nr 2, nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazów, o których mowa w § 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.

§ 5

1.Warunki  umowy najmu  lokali mieszkalnych  zostaną określone w umowach najmu.

2.Warunki umowy najmu pomieszczeń gospodarczych zostaną określone w  umowach najmu.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dzierzkowice.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.