• 09 lipiec 2020 00:00
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 41/0050/2020 
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 03 lipca 2020 roku

 
w sprawie: użyczenia lokali użytkowych, pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Gminy Dzierzkowice nieodpłatnie w drodze bezprzetargowej w użyczenie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2020 poz.713 z późn.zm.) oraz art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn.zm.) WÓJT GMINY zarządza, co następuje:

 
§ 1

Przeznaczyć do nieodpłatnego użyczenia lokale użytkowe, pomieszczenia w drodze bezprzetargowej stanowiące własność Gminy Dzierzkowice położone w budynku Świetlicy Wiejskiej w Wyżnicy, lokale użytkowe o powierzchni 257,78 m2 na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach na okres trzech lat.
 
§ 2

Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykaz stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3

Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.