• 31 styczeń 2022 11:15

Zarządzenie Nr 4/0050/2022

Wójta Gminy Dzierzkowice

z dnia 31 stycznia 2022r.

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania Gminy o charakterze pożytku publicznego w 2022r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r., poz.1372  z późn. zm.) art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r. poz.1057 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§          1

Otwarty konkurs na realizację zadania Gminy o charakterze pożytku publicznego w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 4 stycznia 2022r., którego wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi 110.000,00 zł.

 

rozstrzygam w następujący sposób:

powierzam:

 

Zadanie Nr 1: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, tenis stołowy w ramach których realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

  1. szkolenia dzieci i młodzieży,
  2. współorganizowania i organizowania międzyszkolnych zawodów sportowych,
  3. wspieranie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
  4. wspieranie szkoleń specjalistycznych oraz udziału w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym,

 

- kwotę dotacji –  87.000zł.

 

dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „DZIERZKOWICE"

 

Zadanie Nr 2 : Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej: tenis ziemny w ramach którego realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

  1. szkolenia dzieci i młodzieży,
  2. współorganizowania i organizowania międzyszkolnych zawodów sportowych,
  3. wspieranie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
  4. wspieranie szkoleń specjalistycznych oraz udziału w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym,

 

- kwota dotacji –  23.000zł.

 

dla Uczniowskiego Tenisowego Klubu Sportowego w Dzierzkowicach

§  2

Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości, sposobu przekazywania dotacji oraz trybu i terminu rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej z Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym „DZIERZKOWICE" i Uczniowskim Tenisowym Klubem Sportowym.

§  3

Zobowiązuję Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „DZIERZKOWICE" i Uczniowski Tenisowy Klub Sportowy w Dzierzkowicach  do przedłożenia szczegółowego harmonogramu realizacji zadania.

§  4

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na: stronie internetowej Urzędu Gminy, stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 §  5

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§  6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.