• 27 lipiec 2022 13:37

Zarządzenie   Nr 39/0050/2022

Wójta  Gminy  Dzierzkowice

z dnia 25 lipca 2022 roku

 

w sprawie:  użyczenia  lokali  użytkowych w budynku stanowiącym własność Gminy Dzierzkowice nieodpłatnie w drodze bezprzetargowej w użyczenie.

 

Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy  z dnia  08 marca 1990 roku  o samorządzie  gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 559) oraz art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r, poz. 1899)  Wójt Gminy Dzierzkowice  zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do nieodpłatnego użyczenia  w drodze bezprzetargowej lokale użytkowe  o powierzchni 98,16 m2  w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Dzierzkowice – Zastawie, na nieruchomości o nr. ewidencyjnym 413  w miejscowości Dzierzkowice – Zastawie, stanowiące własność Gminy Dzierzkowice, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach na okres trzech lat.

§ 2

Warunki korzystania z  lokali  opisanych w § 1  określi umowa użyczenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dzierzkowice.

§ 4

Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia jest wykaz o przeznaczeniu lokali do oddania w użyczenie.

  1. Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Dzierzkowice na okres 21 dni.
  2. Informację o wywieszeniu  wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie  w prasie  lokalnej,  oraz   na tablicy  ogłoszeń Urzędu Gminy na stronie internetowej  i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierzkowice.

§ 5

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia.