• 06 lipiec 2018 00:00
Zarządzenie Nr. 39/0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 6 lipca 2018 roku

w sprawie: przeznaczenia pomieszczenia do najmu stanowiące własność Gminy Dzierzkowice .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z póż. zm) oraz art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z póż. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr. XVIII/98/2008 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zarządza się co następuje:

 
§ 1
Przeznacza się do wynajmu w drodze bezprzetargowej pomieszczenie usytuowane w budynku ( Mleczarnia ) o pow. 25,83 m2 w miejscowości Terpentyna stanowiące własność Gminy Dzierzkowice
 
§ 2
Ustala się czynsz miesięczny w wysokości 1,00 zł za 1 m2.
Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykaz o przeznaczeniu pomieszczenia do najmu stanowiącego załącznik Nr.1 do niniejszego Zarządzenia.

 
§ 3
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu o którym mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.