• 21 lipiec 2021 07:26

  ZARZĄDZENIE  Nr 36/0050/2021

Wójta Gminy Dzierzkowice

 z dnia 14 lipca 2021 roku

 

 

w sprawie: przeznaczenia  nieruchomości  do dzierżawy.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz.1990 ), Uchwały  Rady Gminy Dzierzkowice Nr XXII/151/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.  w sprawie wyrażenia  zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej i Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr XXII/150/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.  w sprawie wyrażenia zgody  na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność  Gminy Dzierzkowice zarządza  się,  co następuje:

 

§ 1

 

1.Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości gruntowe w drodze bezprzetargowej na  rzecz dotychczasowych  dzierżawców :

 - nieruchomość o nr ewidencyjnym 231, o powierzchni 0,1142 ha, położona  w miejscowości  Sosnowa-Wola gmina Dzierzkowice ,

- nieruchomość o nr ewidencyjnym 158, o powierzchni 1,30 ha, położona   w miejscowości Terpentyna gmina Dzierzkowice. 

 

 

§ 2

 

Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń sołectw Sosnowa – Wola i Terpentyna, w prasie lokalnej oraz  na stronie internetowej  Gminy  w  Biuletynie  Informacji Publicznej na okres 21 dni   wykazy o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy stanowiące załącznik  Nr 1 i  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

 

Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazów, o których mowa w  § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.