• 02 czerwiec 2022 07:54

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 32/0050/2022

Wójta  Gminy  Dzierzkowice

z dnia 31 maja 2022 roku

 

w sprawie:  oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej stanowiącej  własność Gminy Dzierzkowice.       

 

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 24 ust. 1, art. 25 ust.1, art.35 ust.1 i ust.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ) Wójt Gminy Dzierzkowice zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Oddać w użyczenie część nieruchomości gruntowej o powierzchni  0,060 ha z działki nr ewidencyjnym 1765, położonej w obrębie geodezyjnym Dzierzkowice – Wola o powierzchni całkowitej  0,17  ha, stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym  w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW Nr LU1K/00039612/5, na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, na czas  oznaczony  do dnia  31 grudnia  2029 r.
  2. Nieruchomość określona w ust.1 oddana będzie w użyczenie w celu wykonania zadania tj. montażu elementów małej architektury: altany drewnianej  wraz ze stołami i ławkami, wykonanie miejsca na ognisko, montaż stojaków na rowery i stacji naprawczej dla rowerów w ramach realizacji  projektu pn.: „Rozwój  infrastruktury turystycznej w oparciu o szlaki GREENWAYS” z poddziałami 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy  z Lokalną Grupą Działania” objętego  Programem Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

§ 2

Warunki użyczenia określi umowa  użyczenia cywilnoprawna.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dzierzkowice.

 

§ 4

  1. Załącznikiem do niniejszego zarządzenia jest wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
  2. Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Dzierzkowice na okres 21 dni.
  3. Informację o wywieszeniu  wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie  w prasie  lokalnej,  oraz  na stronie internetowej  i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierzkowice.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.