• 26 styczeń 2022 14:11

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/0050/2022

Wójta Gminy Dzierzkowice

z dnia 25 stycznia 2022 roku

 

w sprawie: użyczenia lokalu użytkowego w budynku stanowiącym własność Gminy Dzierzkowice nieodpłatnie w drodze bezprzetargowej w użyczenie.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), Wójt Gminy Dzierzkowice zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do nieodpłatnego użyczenia w drodze bezprzetargowej lokal użytkowy powierzchni 18 m2 w budynku Urzędu Gminy Dzierzkowice w miejscowości Terpentyna, gmina Dzierzkowice stanowiącym własność Gminy Dzierzkowice na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Dzierzkowice Sp. z o.o. w organizacji z/s w Terpentynie na okres 3 lat.

§ 2

Warunki korzystania z lokalu użytkowego opisanego w § 1 zostaną określone w umowie użyczenia.

§ 3

Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykaz o przeznaczeniu lokalu użytkowego do użyczenia, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu, o którym mowa w § 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.

§ 5

Wykonanie  Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dzierzkowice.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.