• 09 styczeń 2018 00:00
ZARZĄDZENIE Nr. 3/0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 9 stycznia 2018 roku
 
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1875) oraz art. 34, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z póz. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr. XXVII/154/2017 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości o nr ewidencyjnych: 235/9 o powierzchni 0,0100ha, 235/6 o powierzchni 0,0100 ha, 235/8 o powierzchni 0,0032 ha położone w miejscowości Wyżnica, zapisane  w księdze wieczystej LU1K/00034090/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kraśniku – Wydział Ksiąg Wieczystych w drodze bezprzetargowej. Nieruchomości opisane szczegółowo   w załączniku Nr.1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykaz, o którym mowa w  § 1 podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dzierzkowice i sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz w prasie lokalnej.
 
§ 3
           
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.