• 17 maj 2018 00:00
  ZARZĄDZENIE  Nr. 30/0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
 z dnia 17 maja 2018 roku
 
 
w sprawie: przeznaczenia  nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy Dzierzkowice do nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Nadleśnictwo Kraśnik.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z póż. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.2147 z póż. zm.) zarządza  się  co następuje:
 
§ 1
 
1.Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości  stanowiące własność Gminy Dzierzkowice:
 - nieruchomość o nr ewidencyjnym 2011 o powierzchni 1,23 ha, położona w miejscowości  Dzierzkowice - Wola.
2. Podać do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania. 
3.Wykazy o przeznaczeniu nieruchomości do nieodpłatnego przekazania stanowi załącznik  Nr.1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
 
Podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, zamieszczenie na stronie internetowej  Gminy, w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Wykazy o przeznaczeniu nieruchomości do nieodpłatnego przekazania stanowi załącznik Nr.1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice  wykazu o którym mowa w  § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.