• 21 czerwiec 2023 07:42

Zarządzenie Nr 29/0050/2023

Wójta Gminy Dzierzkowice

z dnia 16 czerwca 2023 roku

 

w sprawie: użyczenia lokali użytkowych, pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Gminy Dzierzkowice nieodpłatnie w drodze bezprzetargowej w użyczenie.

Na  podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2023 poz.40 z późn.zm.) oraz art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do nieodpłatnego użyczenia lokale użytkowe, pomieszczenia w drodze bezprzetargowej stanowiące własność Gminy Dzierzkowice położone w budynku Świetlicy Wiejskiej w Wyżnicy, o powierzchni użytkowej 257,78 m², na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach na okres trzech lat.

§ 2

Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzierzkowice i w Biuletynie Informacji publicznej Gminy Dzierzkowice wykaz stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu,
o którym mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Urzędu Gminy Dzierzkowice.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.