• 17 maj 2018 00:00
  ZARZĄDZENIE  Nr. 29/0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
 z dnia 17 maja 2018 roku
 
 
w sprawie: przeznaczenia  nieruchomości  do dzierżawy stanowiącej  własność Gminy Dzierzkowice
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z póż. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.2147 z póż. zm.) zarządza  się  co następuje:
 
§ 1
 
1.Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości stanowiące własność Gminy Dzierzkowice:
 - nieruchomość o nr ewidencyjnym 231, o powierzchni 0,12 ha, położona w miejscowości  Sosnowa-Wola,
- nieruchomość o nr ewidencyjnym 158, o powierzchni 1,30 ha, położona w miejscowości Terpentyna. 
2.Podać do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat.
3.Wykazy o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy stanowią załącznik  Nr.1 i  Nr.2 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
 
Podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, zamieszczenie na stronie internetowej  Gminy, w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Wykazy o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy stanowią załącznik  Nr.1 i  Nr.2 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu o którym mowa w  § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.