• 14 maj 2021 15:40

ZARZĄDZENIE  Nr 27/0050/2021

Wójta Gminy Dzierzkowice

z dnia 11 maja 2021 roku

 

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości stanowiącej  własność  Gminy Dzierzkowice do dzierżawy.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.1990 ), uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr  XVIII/98/2008 z dnia 4 lipca 2008 r w sprawie określenia  zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zarządza się, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość o numerze ewidencyjnym 31 o powierzchni 0,4400  ha, o numerze ewidencyjnym 32 o powierzchni 0,2760 ha  i nieruchomość o numerze ewidencyjnym 33  o powierzchni 0,3277 ha co stanowi łącznie 1,0437 ha położone w miejscowości Krzywie gmina Dzierzkowice  stanowiące własność Gminy Dzierzkowice   w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń  sołectw Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej  Gminy wykaz o przeznaczeniu nieruchomości, o których mowa w § 1 do dzierżawy stanowiący  załącznik  Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice  wykazu, o którym mowa w  § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.