• 22 maj 2017 00:00
ZARZĄDZENIE Nr 26/0050/2017
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 22 maja 2017 roku
 
 
w sprawie: przeznaczenia lokalu do dzierżawy stanowiącego własność Gminy Dzierzkowice.
 
 
Na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku, poz.2147) oraz uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr XVIII/98/2008 z dnia 4 lipca 2008 r w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
Przeznacza się do dzierżawy lokal usytuowany w budynku stanowiącym własność Gminy Dzierzkowice w drodze bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:
- lokal w budynku Ośrodka Zdrowia o pow.59,85 m2 w miejscowości Terpentyna
 
§ 2
 
Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykaz o przeznaczeniu lokali do dzierżawy stanowiący załącznik Nr. 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu o którym mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.